SKALNIK Youth Hostel

10%

Hotels

On accommodation.

Na noclegi.

Email
schronisko.skalnik@o2.pl
Phone
0048757182628
Szkolna 2
58-533 Bukowiec
Poland